...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
มกราคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2001
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7440
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9195
mod_vvisit_counterเดือนนี้37562
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว63406
mod_vvisit_counterทั้งหมด1824712
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 3 bots online
Your IP: 54.204.185.160
 , 
Today: ม.ค. 25, 2017
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:47 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

( สำเนา )

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ Potentiostat/Galvanostat
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ Potentiostat/Galvanostat จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
๑. ชุดควบคุมหลัก (Hardware) จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) จำนวน ๑ ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย   ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
                ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ชั้น ๓  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในราคาชุดละ ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๗๐-๘๔๐๔-๘
,๘๔๐๘-๙ ในวันและเวลาราชการหรือดูประกาศได้ที่ www.kmutt.ac.th และ www.gprocurement.go.th  (โดยจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเฉพาะหน้าแรก) มาในวันติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา)

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายบัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

 

 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง สุมนา มณีเพ็ญ)  
 นักพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
 โดย นาง สุมนา มณีเพ็ญ นักพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 103/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60015011435&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:48 น.