...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
พฤษภาคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4319
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6865
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้40611
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว44415
mod_vvisit_counterเดือนนี้140163
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว107367
mod_vvisit_counterทั้งหมด2238003
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 7 bots online
Your IP: 54.162.69.178
 , 
Today: พ.ค. 26, 2017
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:47 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

( สำเนา )

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ Potentiostat/Galvanostat
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ Potentiostat/Galvanostat จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
๑. ชุดควบคุมหลัก (Hardware) จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) จำนวน ๑ ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย   ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
                ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ชั้น ๓  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในราคาชุดละ ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๗๐-๘๔๐๔-๘
,๘๔๐๘-๙ ในวันและเวลาราชการหรือดูประกาศได้ที่ www.kmutt.ac.th และ www.gprocurement.go.th  (โดยจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเฉพาะหน้าแรก) มาในวันติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา)

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายบัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

 

 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง สุมนา มณีเพ็ญ)  
 นักพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
 โดย นาง สุมนา มณีเพ็ญ นักพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 103/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60015011435&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:48 น.