...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
มกราคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2001
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7453
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9195
mod_vvisit_counterเดือนนี้37575
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว63406
mod_vvisit_counterทั้งหมด1824725
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 3 bots online
Your IP: 54.204.185.160
 , 
Today: ม.ค. 25, 2017
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:48 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

( สำเนา )


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด

             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์  จำนวน  1  ชุด
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
        1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  และเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
        4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
        กำหนดยื่นซองเสนอราคาระหว่างวันที่  10  มกราคม  2560  ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30  น. ในวันและเวลาราชการ  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ณ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  23  มกราคม  2560  เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป
 
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่  10  มกราคม  2560  ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3410 9300 ต่อ 3559 และ 3560 และหมายเลข 0 3426 1078 ในวันและเวลาราชการ(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์www.npru.ac.thหรือ 
www.gprocurement.go.th(ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาจะต้องนำสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนา  หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และหนังสือมอบอำนาจ กรณีมิใช่ผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรม มาแสดงด้วย)
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง พรทิพา ด้วงพิบูลย์) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
 โดย นาง พรทิพา ด้วงพิบูลย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ซ.19/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60016047247&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:49 น.