...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
พฤษภาคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4322
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6865
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้40614
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว44415
mod_vvisit_counterเดือนนี้140166
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว107367
mod_vvisit_counterทั้งหมด2238006
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 6 bots online
Your IP: 54.162.69.178
 , 
Today: พ.ค. 26, 2017
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:48 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

( สำเนา )


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด

             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์  จำนวน  1  ชุด
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
        1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  และเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
        4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
        กำหนดยื่นซองเสนอราคาระหว่างวันที่  10  มกราคม  2560  ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30  น. ในวันและเวลาราชการ  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ณ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  23  มกราคม  2560  เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป
 
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่  10  มกราคม  2560  ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3410 9300 ต่อ 3559 และ 3560 และหมายเลข 0 3426 1078 ในวันและเวลาราชการ(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์www.npru.ac.thหรือ 
www.gprocurement.go.th(ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาจะต้องนำสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนา  หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และหนังสือมอบอำนาจ กรณีมิใช่ผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรม มาแสดงด้วย)
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง พรทิพา ด้วงพิบูลย์) 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
 โดย นาง พรทิพา ด้วงพิบูลย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ซ.19/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60016047247&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017 เวลา 10:49 น.