...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
พฤษภาคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2574
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6814
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9388
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว48860
mod_vvisit_counterเดือนนี้157800
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว107367
mod_vvisit_counterทั้งหมด2255640
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 4 bots online
Your IP: 54.162.69.178
 , 
Today: พ.ค. 29, 2017
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 เวลา 09:12 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

( สำเนา )

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ
ครั้งที่ พทว(P)60-0000169
 
             มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุด้วยถุงพลาสติกระบบอุตสาหกรรม ขนาดบรรจุ 15 กก./ถุง ติดฉลากบอกชนิดของสินค้าและน้ำหนักโดยชัดเจน จำนวน ๒,๕๐๐   ถุง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                ๕. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้

                         ๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                         ๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                         ๕.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www2.kku.ac.th/procurement หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๓๖๓๖๔๐ ต่อ๑๕-๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง ชูศรี ดินประภา)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง ชูศรี ดินประภา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ พทว(P)60-0000169
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60035025986&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 เวลา 09:14 น.