...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
พฤษภาคม 2017


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4238
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6865
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้40530
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว44415
mod_vvisit_counterเดือนนี้140082
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว107367
mod_vvisit_counterทั้งหมด2237922
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 4 bots online
Your IP: 54.162.69.178
 , 
Today: พ.ค. 26, 2017
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 17 ชุด
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:55 น.
PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

( สำเนา )

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑๗ ชุด
               วศ.๙/๒๕๖๐
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑๗ ชุด ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑๗   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                ๖.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
              ๗.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

               ๘.ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องได้รับอนุมัติเป็นผู้ค้ากับภาครัฐจากกรมบัญชีกลางแล้ว         
 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ (ชั้น ๒ อาคารชูชาติกำภู) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ (ชั้น ๒ อาคารชูชาติกำภู) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.eng.ku.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๙๗-๐๙๙๙ ต่อ ๑๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ

 คำชี้แจงและเงื่อนไขที่แนบท้าย ประกาศนี้ เป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับนี้ด้วย


 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(รองศาสตราจารย์ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว ชุติมา เทพเฉลิม)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว ชุติมา เทพเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ วศ.9/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60055042968&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:56 น.