...

ระดับความพึงพอใจ

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์นี้

ระดับความพึงพอใจ

2.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหา

ระดับความพึงพอใจ

3.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ

4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ

5.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปฏิรูปการศึกษา
 
แสดงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา

 

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
ธันวาคม 2016


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

 

bn001

การประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้
( 14 ตุลาคม 2558)

การสอนภาษาอังกฤษ
ให้สามารถสื่อสารได้
( 1 ตุลาคม 2558 )

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( 8 กันยายน 2558 )

 

Readme

 

แนะนำ
 
เชิญร่วม facebook กับ สป.
ร้องเรียน
ร้องเรียน สป.
คู่มือกฏหมาย
อากรนำเข้า
e-office
จรรยาข้าราชการ
แผนเตรียมความพร้อม 2558 แผยภาวะฉุกเฉิน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานการไปราชการต่างประเทศ

icon2242559

 

ประชาสัมพันธ์
Teamwins
 

 

WebAcc


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้190
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2587
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้190
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13575
mod_vvisit_counterเดือนนี้18052
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว79795
mod_vvisit_counterทั้งหมด1741796
ขณะนี้มี: ผู้เยี่ยมชม, 4 bots online
Your IP: 54.161.168.21
 , 
Today: ธ.ค. 10, 2016
ข่าวสำนักงานปลัดส่วนกลาง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2559
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:04 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมการฯ คณะที่ 4.1 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาถึงกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมฯ (หน่วยงานเจ้าภาพหลัก) ของคณะกรรมการฯ

     รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้มอบนโยบาย โดยกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก็เป็นหนึ่งในแผนบูรณาการดังกล่าว

     นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ยกร่างกรอบแนวทาง แผนบูรณาการฯ ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้กล่าวเสนอ (ร่าง) กรอบแนวทางแผนบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีตัวชี้วัดหลักของแผนการจัดทำงบประมาณในปีนี้ คือ

     1) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา IMD ดีขึ้นจากปี 2560 ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ

     2) สัดส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจำนวนสูงขึ้น

     3) ร้อยละของกำลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น

     4) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30Mbps)

แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย 6 แนวทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่

     1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
     2) พัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
     3) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     4) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
     5) พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     6) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

     ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวคิดและกรอบแนวทางแผนบูรณาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจาณา (ร่าง) กรอบแผนบูรณาการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ โดยที่ประชุมได้เสนอเพิ่มเติมแนวทางให้ครอบคลุมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาด้วย อีกทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนบูรณาการฯ โดยหลังจากนี้ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากที่ประชุมไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกรอบแผนบูรณาการฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะใช้เป็นกรอบในการพิจารณาโครงการบูรณาการฯ ที่ส่วนราชการเสนอ โดยตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแนวทางแผนบูรณาการดังกล่าว และประมวลผลในภาพรวมของการจัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

     รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า การศึกษาเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญมาก การขับเคลื่อนการศึกษาในแต่ละครั้งล้วนต้องใช้เวลาดังนั้น ทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนไปต้องเป็นทิศทางที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการพัฒนาการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับการผลิตกำลังคนที่ตรงกับความต้องการของประเทศ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

 

ที่มา :  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:11 น.
 
การจัดงานวันครูครั้งที่ 61
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2016 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

 

     นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 59 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยงานวันครูจะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี และในปีนี้มีแนวคิดจะถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสูงสุดในฐานะที่ทรงเป็นบูรพาจารย์ของครู จากที่คุรุสภาเคยถวายพระสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินไปแล้ว”

 

 

     นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันครูครั้งที่ 61 จำนวน 33 คน เพื่อทำหน้าที่วางแผนการจัดงานวันครูเสนอข้อคิดเห็น พิจารณาและร่วมกันดำเนินการวันครูให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้หารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมวันครูนอกจากกิจกรรมหลักที่สำคัญเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู และมีการรณรงค์ให้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษา ทำความสะอาดชุมชน เก็บขยะในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว วัด การบริจาคโลหิต ฯลฯ พร้อมทั้งให้สถานศึกษากำหนดคำขวัญวันครูที่สอดคล้องและเหมาะสมกับริบทของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็น คำขวัญของสถานศึกษา ตลอดปี พ.ศ.2560 ให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมครู มีการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน และเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:44 น.
 
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:43 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จาก จากบริษัท CA POST (Thailand). Co.,Ltd.  คู่สัญญากับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่อนำมาใช้ในประโยชน์ทางด้านการศึกษา

           ในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จาก บริษัท CA POST (Thailand). Co.,Ltd.  คู่สัญญากับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่อนำมาใช้ในประโยชน์ทางด้านการศึกษา รวมทั้งสิ้น 18 เครื่องห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการส่งมอบ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท CA POST (Thailand) จำกัดเป็นคู่สัญญากับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาจำนวน 2,637เครื่องโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนหน่วยงาน ที่มีสถานศึกษาในกำกับได้ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับจัดสรรจำนวน149 เครื่อง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดสตูล จำนวน 5 แห่งๆ ละ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการนิเทศ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน13 ศูนย์ๆ ละ 1 เครื่องรวมเป็น 18 เครื่องเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:49 น.
 
การจัดทำแผนงาน ระยะ 20 ปี
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

 

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร

      

          วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวคิดที่สำคัญในการจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักวางแผนที่ดีคือ 
          - ต้องมองจากที่สูง คือ ต้องมองให้ไกลและกว้าง และต้องมองอย่างมีหลักการ 
          - มือต้องใหญ่ คือ ต้องเก็บเกี่ยวและแสวงหาข้อมูลที่อยู่รอบตัวให้มาก เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ และนำไปสู่การทำแผนที่ดี 
          - เท้าต้องใหญ่ คือ ต้องติดดิน ไม่มองแต่ข้างบนเพียงเท่านั้น ต้องมองในแง่ของผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่นำแผนไปปฏิบัติด้วยว่าสามารถทำได้ไหม มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เพราะแผนที่ดีต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย 
          - ร้องเสียงดัง คือ ต้องเชิญชวนให้ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เข้ามาเป็นเครือข่ายช่วยกันคิดช่วยกันทำแผน เพื่อให้แผนมีความคลุมและครบถ้วนในทุกมิติ 

          นอกจากนี้ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมหารือ ทบทวน และปรับปรุงแผนฯ 20 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดียิ่งขึ้น

          การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการประชุมเพื่อทบทวนแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำไว้แล้ว และเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นไปในแนวทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังมิได้จัดทำแผนงานข้างต้นเร่งรัดการจัดทำแผนงานให้สำเร็จ จัดทำในรูปแบบตารางแยกเป็นรายกิจกรรม กำหนดกรอบงบประมาณ และแผนการดำเนินการที่ชัดเจนตามแนวทางข้อสั่งการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้เพิ่มเติมกิจกรรมเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 2559-2560 สำหรับส่วนราชการที่จัดทำแผนงานส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้ทบทวนแผนงานดังกล่าวและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นไปในแนวทางข้างต้น และให้จัดส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนำเสนอนายกฐัมนตรีพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาสาระสำคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กระทรวง ศึกษาธิการ ระยะ 20 ปี และทบทวนแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ขอให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงานในรูปแบบตารางแยกเป็นรายกิจกรรม กำหนดกรอบงบประมาณและแผนการดำเนินการ และกำหนดกิจกรรมเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 2559-2560 โดยจัดส่งให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

 

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:50 น.
 
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ ศธ.
เขียนโดย นายธนพงศ เชื้อนาค
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2016 เวลา 00:00 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ)
 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ โรงแรมมิราม่า ถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

---------------------------------

 

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ไว้ดังนี้

          1) นโยบายการใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          2) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ ICT เพื่อการศึกษา ขอให้ Freeze ไว้ก่อน และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานวางแผนการจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการในเรื่องของ ICT เพื่อการศึกษา ซึ่งคาดหวังว่างบประมาณดังกล่าวจะส่งผลให้ทุกโรงเรียนมี Internet ความเร็วสูงใช้อย่างทั่วถึง ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2560

          3) การประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บูรณาการงบประมาณหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

          4) งบประมาณการจัดอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 ให้พิจารณาจัดสรรลงเขตพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และเพิ่มศักยภาพในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการสอนต่อไป โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการแต่ละพื้นที่ต้องมีโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน สามารถบอกได้ว่าการอบรมในครั้งนั้น ๆ กลุ่มเป้าหมายคือใคร หลังจากอบรมไปแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะได้อะไร และจะส่งผลกระทบอย่างไร ที่สำคัญทุกโครงการควรมีการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานส่วนกลาง

          5) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ. ใช้ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 10 ยุทธศาสตร์ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ. และจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          6) การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. จัดทำโครงการเข้าร่วมในแผนงานบูรณาการ ทั้งแผนงานบูรณาการที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก และแผนงานบูรณาการที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ เพราะการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ เป็นเรื่องที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศและยังถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอีกด้วย จึงอยากให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญและขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการเพื่อเข้าร่วมในแผนงานบูรณาการฯ ในเรื่องต่างตามที่เห็นสมควร

          นอกจากนี้ พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

          1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งด้าน Soft skills และ Hard skills

          2. การพัฒนาครู ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียนการสอน ให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และมีศิลปะในการสอน รวมทั้งมีทักษะในด้าน ICT และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3. การพัฒนาระบบ ICT ให้สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งในประเทศสามารถใช้ ICT ในการสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียม

          การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนฯ รวมทั้งยังเป็นการหารือถึงกรอบ แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ) โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี

 


ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:49 น.
 
หน้า 3 จาก 298