วิสัยทัศน์ ICT
เขียนโดย Administrator
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:53 น.
พิมพ์
Share

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้าน ICT

วิสัยทัศน :
ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดวยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

 
พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพดานการพัฒนา และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. สงเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการดานการศึกษา
5. สงเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 
 
ที่มา :
(ราง)  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 - 2559