ยุทธศาสตรด้าน ICT
เขียนโดย Administrator
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:09 น.
พิมพ์
Share

 

ยุทธศาสตรด้าน ICT 

 
ยุทธศาสตร์ที่1. ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์: ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
   
ยุทธศาสตร์ที่2. งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส
เป้าประสงค์: มีสื่อเนื้อหาสาระการเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมตามหลักสูตร
   
ยุทธศาสตร์ที่3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เป้าประสงค์: มีการจัดสรรคลื่นความถี่และโครงสรางพื้นฐานในการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถใหบริการการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอ
   
ยุทธศาสตร์ที่4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ
เป้าประสงค์: มีคลังขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการดานการศึกษา
   
ยุทธศาสตร์ที่5. งเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์:

มีผลงานการวิจัยพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่มา :
(ราง)  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 - 2559 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:50 น.