วิสัยทัศน์ สป. 2560 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง