วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศึกษาธิการภาค 14 (12-07-2563)

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ ร.ร.อนุบาลอำนาจเจริญ

ศึกษาธิการภาค 7 (10-07-2563)

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนน้ำผุด จ.ตรัง

กิตตินันท์ แก้วเสน (10-07-2563)

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน ณ จังหวัดลพบุรี

ผู้ดูแลระบบ3 (09-07-2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (3 กรกฎาคม 2563)
 • 1
 • 2
 • 3

12-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ ร.ร.อนุบาลอำนาจเจริญ

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเ…

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1359/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ ...

10-07-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนน้ำผุด จ.ตรัง

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแ…

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะจากสำนักงานศึกษ...

10-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน ณ จังหวัดลพบุรี

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

             วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการ นางบุญชอบ เกษ...

09-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (3 กรกฎาคม 2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ...

09-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (2 กรกฎาคม 2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ...

09-07-2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (1 กรกฎาคม 2563)

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ…

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่ว...

03-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ แพทย์หญิงสรินนา แสงอรุณ ...

03-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ...

03-07-2563

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอ…

     เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัต...

16-06-2563

ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ…

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช...

15-06-2563

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอน…

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวหทัย...

12-06-2563

ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัด…

ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง)ครั้ง...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 14 (12-07-2563)

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ร.ร.สตรีสิริเกศ

ศึกษาธิการภาค 14 (12-07-2563)

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

ศึกษาธิการภาค 14 (12-07-2563)

ทศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ศึกษาธิการภาค 14 (12-07-2563)

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา

ศึกษาธิการภาค 14 (12-07-2563)

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ ร.ร.บ้านละลม

ศึกษาธิการภาค 14 (12-07-2563)

ศธภ.14 ประชุมชี้แจงโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
 • 1
 • 2
 • 3

12-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ร.ร.สตรีสิริเกศ

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสน…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1359/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายปร...

12-07-2563

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

ศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสน…

ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1359/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำน...

12-07-2563

ทศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ทศธภ.14 ออกตรวจเยี่ยมติดตามส…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1...

12-07-2563

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตาม…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจรา...

12-07-2563

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ ร.ร.บ้านละลม

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามป…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจรา...

12-07-2563

ศธภ.14 ประชุมชี้แจงโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

ศธภ.14 ประชุมชี้แจงโครงการสร…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธ...

12-07-2563

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจั…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจร...

11-07-2563

ศธภ.6 ติดตามการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จ.ระนอง

ศธภ.6 ติดตามการสอบการคัดเลือ…

วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมฤทัย ปัญจะ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ติดตามการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื...

11-07-2563

ศธภ.6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จ.ตรัง

ศธภ.6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคั…

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางกัลยา เพ็ชรหึง และนางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6...

10-07-2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 8/2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี…

วันที่ 10 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษา...

10-07-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง จ.ตรัง

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในส…

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะจากสำนักงานศึกษา...

10-07-2563

ศธภ.6 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

ศธภ.6 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่ว…

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วม...

10-07-2563

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามป…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราช...

10-07-2563

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามป…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราช...

10-07-2563

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณ ร.ร.สตรีสิริเกศ

ศธภ.14 ร่วมติดตามโครงการวิจั…

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจรา...

10-07-2563

การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนน…

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขับเคลื...

09-07-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง จ.ตรัง

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในส…

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดิชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย์ เกี่...

09-07-2563

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกพยอม จ.สตูล

ศธภ.6 ร่วมการตรวจราชการฯ ในส…

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดาลัน นุงอาหลี...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (12-07-2563)

ศธจ.มหา่สารคาม

ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (12-07-2563)

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (12-07-2563)

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (12-07-2563)

ศธจ.สิงห์บุรี การสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ภาค ค. พ.ศ. 2563

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (12-07-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (12-07-2563)

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
 • 1
 • 2
 • 3

12-07-2563

ศธจ.มหา่สารคาม

ศธจ.มหา่สารคาม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร...

12-07-2563

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบสั…

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณ...

12-07-2563

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การสอบข้…

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณะก...

12-07-2563

ศธจ.สิงห์บุรี การสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ภาค ค. พ.ศ. 2563

ศธจ.สิงห์บุรี การสอบคัดเล…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรา...

12-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพั...

12-07-2563

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยก…

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป...

12-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ภาค ค. พ.ศ. 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การสอบคัด…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการสอบ ภาค ค.(สัมภาษณ์...

12-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ภาค ค

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดสอบ…

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์  สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร...

12-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet, Zoom meeting และการออกแบบวีดิโอเพื่อการเรียนการสอน โครงการ TFE (Teams For Education)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โ...

12-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ภาค ก และภาค ข

ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดสอบ…

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาโดย กศจ.พะเยา ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต...

12-07-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการสอบคัด…

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธา...

11-07-2563

ศธจ.มหา่สารคาม

ศธจ.มหา่สารคาม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุ...

11-07-2563

ศธจ.มหา่สารคาม

ศธจ.มหา่สารคาม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร...

11-07-2563

คุมเข้มสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ที่ จ.พิษณุโลก

คุมเข้มสอบครูผู้ช่วยกรณีพ…

  ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ซึ่งเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ารา...

11-07-2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั...

11-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.พ.ศ. 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การสอบคัด…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื...

10-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.พ .ศ. 2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้...

10-07-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดก...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
July 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

6588837
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
9712
9894
69995
69995
118035
269702
6588837

คาดการณ์วันนี้
5472

3.20%
26.51%
1.07%
1.02%
0.03%
68.18%
Online (10 minutes ago):75
75 guests
no members

Your IP:3.235.22.210