วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (12-09-2562)

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบพยากรณ์ทะเลและการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ปะการัง

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (04-09-2562)

น่านขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้ดูแลระบบ3 (29-08-2562)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (27-08-2562)

สรุปผลการจัดอบรมระยะสั้น หัวข้อ “Wellness for Aging Society” ระหว่างวันที่ 13 - 22 สิงหาคม 2562
 • 1
 • 2
 • 3

12-09-2562

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบพยากรณ์ทะเลและการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ปะการัง

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง การใช้ข้อม…

            นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ใ...

04-09-2562

น่านขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

น่านขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเร…

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานและพิจารณาคัดเล...

29-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แล...

27-08-2562

สรุปผลการจัดอบรมระยะสั้น หัวข้อ “Wellness for Aging Society” ระหว่างวันที่ 13 - 22 สิงหาคม 2562

สรุปผลการจัดอบรมระยะสั้น หัวข้อ “Wellnes…

สรุปผลการจัดอบรมระยะสั้น หัวข้อ “Wellness for Aging Society”ภายใต้โครงการทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึก...

26-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ลงพื้นที่ประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (จังหวัดปทุมธานี)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์...

26-08-2562

การประชุมเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย

การประชุมเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเ…

          เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. คุณหญิงกัลยา โ...

22-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์...

21-08-2562

การเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ 74 ปีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ 74 ปีของสาธารณ…

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรั...

20-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์...

20-08-2562

สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 50 (50th SEAMEO Council Conference - SEAMEC)

สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชี…

  สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 50 (50th SEAMEO Council Conferen...

16-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์...

15-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณี...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 4 (15-09-2562)

ศธภ.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค

ศึกษาธิการภาค 4 (15-09-2562)

ศธภ.3 จัดโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย

ศึกษาธิการภาค 4 (15-09-2562)

ศธภ.3 จัดนำเสนอผลการดำเนินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศึกษาธิการภาค 4 (14-09-2562)

ศธภ.3 จัดการประชุมพัฒนาบุคลากร ศธภ.3 "ปลุกจิตสำนึกยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาค 3"

ศึกษาธิการภาค 7 (12-09-2562)

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 1-18

ศึกษาธิการภาค 1 (12-09-2562)

ศธภ.๑ จัดงานมหกรรม"รวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 • 1
 • 2
 • 3

15-09-2562

ศธภ.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค

ศธภ.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเร…

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลก...

15-09-2562

ศธภ.3 จัดโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย

ศธภ.3 จัดโครงการนันทนาการกับ…

    เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไ...

15-09-2562

ศธภ.3 จัดนำเสนอผลการดำเนินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศธภ.3 จัดนำเสนอผลการดำเนินแล…

    เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็น...

14-09-2562

ศธภ.3 จัดการประชุมพัฒนาบุคลากร ศธภ.3 "ปลุกจิตสำนึกยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาค 3"

ศธภ.3 จัดการประชุมพัฒนาบุคลา…

    เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ...

12-09-2562

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 1-18

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกา…

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ...

12-09-2562

ศธภ.๑ จัดงานมหกรรม"รวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ศธภ.๑ จัดงานมหกรรม"รวมพ…

     วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดและบ...

11-09-2562

ศธภ.2 : กศจ.สมุทรปราการครั้งที่ 9/2562

ศธภ.2 : กศจ.สมุทรปราการครั้ง…

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั...

11-09-2562

ศธภ.2 : มหกรรมพัฒนาการศึกษาสมุทรปราการ 2562 “Samutprakan Education Development Fair 2019”

ศธภ.2 : มหกรรมพัฒนาการศึกษาส…

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมงานนิทรรศการ “มหกรรมพัฒนาการศึกษาส...

11-09-2562

ศธภ.2 : กศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ 7/2562

ศธภ.2 : กศจ.ปทุมธานี ครั้งที…

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษ...

11-09-2562

ศธภ.2 : ร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร

ศธภ.2 : ร่วมโครงการขับเคลื่อ…

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื...

11-09-2562

ศธภ.2 (ปทุมธานี)ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่

ศธภ.2 (ปทุมธานี)ขับเคลื่อนกา…

วันที่ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด...

10-09-2562

ศธภ.17 จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่ออนาคตภายในบริบท Teams For Education และ การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

ศธภ.17 จัดการศึกษาเชิงพื้นที…

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการ ภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษ...

10-09-2562

ศธภ.17 จัดงาน "ก้าวแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ศธภ.17 จัดงาน "ก้าวแห่ง…

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ&nb...

05-09-2562

ศธภ.2 : การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาค (ศธภ.๒)

ศธภ.2 : การพัฒนาที่ยั่งยืนด้…

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมประปฏิบัติการการสร้...

05-09-2562

ศธภ.2 : ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๒

ศธภ.2 : ประชุมคณะกรรมการบริห…

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้...

05-09-2562

ศธภ.2: Job Description ของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.

ศธภ.2: Job Description ของกล…

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท...

05-09-2562

ศธภ.2 : กศจ.นครปฐมครั้งที่ 7/2562

ศธภ.2 : กศจ.นครปฐมครั้งที่ 7…

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิก...

04-09-2562

ศธภ.6 จัดกิจกรรม "รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคน ให้ก้าวไกลสู่ศตวรรษ ที่ 21"

ศธภ.6 จัดกิจกรรม "รวมพล…

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีป...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (16-09-2562)

(ศธจ.)การประชุมปฏิบัติการขยายผลต่อยอดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และนวัตกรรมปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (16-09-2562)

ศธจ.ราชบุรี โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (16-09-2562)

ศธจ.ราชบุรี โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (13-09-2562)

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2562

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (12-09-2562)

ศธจ.พังงา จัดโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

ศึกษาธิการจังหวัดตราด (12-09-2562)

ศธจ.ตราด จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)
 • 1
 • 2
 • 3

16-09-2562

(ศธจ.)การประชุมปฏิบัติการขยายผลต่อยอดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และนวัตกรรมปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์

(ศธจ.)การประชุมปฏิบัติการ…

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขย...

16-09-2562

ศธจ.ราชบุรี โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ศธจ.ราชบุรี โครงการพัฒนาป…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร...

16-09-2562

ศธจ.ราชบุรี โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง

ศธจ.ราชบุรี โครงการส่งเสร…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูก...

13-09-2562

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2562

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมกา…

วันที่่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจัง...

12-09-2562

ศธจ.พังงา จัดโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

ศธจ.พังงา จัดโครงการพัฒนา…

ศธจ.พังงา จัดโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกร...

12-09-2562

ศธจ.ตราด จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)

ศธจ.ตราด จัดโครงการส่งเสร…

นที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดโ...

12-09-2562

ศธจ.ราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2562

ศธจ.ราชบุรี ประชุมคณะอนุก…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นเลขาและอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9...

12-09-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม/รูปแบบที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย

ศธจ.สุพรรณบุรี นำเสนอผลกา…

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ...

11-09-2562

ศธจ.ราชบุรี โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

ศธจ.ราชบุรี โครงการยกระดั…

วันที่ 11 กันยายน 2562 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ประชาสัมพันธ์ และชี้แจง โครงการยกระดับทักษะภา...

11-09-2562

ศธจ.ราชบุรี "มุทิตา ปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ"

ศธจ.ราชบุรี "มุทิตา…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมงาน "มุทิตา ปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

11-09-2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ศธจ.กาฬสินธุ์ การสัมมนาทา…

   วันที่ 11 กันายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการและ นิทร...

10-09-2562

ศธจ.สงขลา : ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2562

ศธจ.สงขลา : ประชุมคณะอนุก…

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...

10-09-2562

ศธจ.ราชบุรี เปิดบ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านบึงใต้

ศธจ.ราชบุรี เปิดบ้านท่องเ…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ...

10-09-2562

ศธจ.สงขลา นิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ศธจ.สงขลา นิเทศ ติดตาม กา…

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายคณะทำงานชุดที่ 7 การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ...

09-09-2562

ศธจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดุสิตวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ศธจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจ…

วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดุสิตวิทยา อ.บ้านโป่ง จ...

09-09-2562

ศธจ.เพชรบุรี ถอดบทเรียน Teams for Education

ศธจ.เพชรบุรี ถอดบทเรียน T…

5 สิงหาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์  ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน...

09-09-2562

ศธจ.ราชบุรี ประชุมการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TFE (Teams For Education)

ศธจ.ราชบุรี ประชุมการจัดแ…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเร...

09-09-2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติใ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

15
ส.ค.2562
ปรัชญาการศึกษา : การศึกษากับการทำงาน (15 ส.ค.62)
20
มิ.ย.2562
ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา (20 มิ.ย. 2562)
17
มิ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1) (17 มิ.ย. 2562)


all
    


 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

September 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

3695442
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
9291
8005
14094
61206
151758
319979
3695442

คาดการณ์วันนี้
5616

4.77%
22.53%
0.85%
1.03%
0.00%
70.81%
Online (10 minutes ago):64
64 guests
no members

Your IP:18.206.48.142