วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

timor16 10 2561นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 ณ กรุงดิลิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยมี H.E. Mr. Taur Matan Ruak นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ H.E. Mrs. Dulce De Jesus Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมด้วย

timor 1 16 10 2561          ในการนี้ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการของศูนย์อินโนเทคในช่วงปี 2560/2561 ที่ผ่านมา และเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการและพัฒนาบุคลากรของศูนย์ในปีต่อไป นอกจากนี้ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมฯ ทราบเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาของไทยในเรื่องของการพัฒนาครู ซึ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพครู โดยอบรมให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนในโครงการพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู) นโยบายด้านการดูแลและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยซึ่งเน้นความร่วมมือในเชิงบูรณาการระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการในระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตามแผนในเดือนตุลาคม 2561 นอกจากนี้ ได้นำเสนอประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพของครู เช่น การอบรมครูผ่าน learning delivery system เพื่อให้ครูได้เข้าถึงการเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก และเสนอให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานสมาชิกสมทบของซีมีโอ รวมถึงองค์กรเอกชนในแต่ละประเทศสมาชิกซีมีโอ ซึ่งประเด็นดังกล่าวทางศูนย์ซีมีโออินโนเทคจะบุไว้ในแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ของศูนย์อินโนเทคต่อไป

****************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 ตุลาคม 2561

seameo 10 10 2561เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย จำนวน 15 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานภายใต้โครงการ SEAMEO Secondment Programme ประจำปี 2018

seameo1 10 10 2561

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยและนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ณ อาคารราชวัลลภ พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมของไทยและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

seameo2 10 10 2561สำหรับโครงการ SEAMEO Secondment Programme เป็นโครงการของรัฐบาลอินโดนีเซียเสนอผ่านสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ได้เพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้เข้ารับการฝึกงานในศูนย์ต่าง ๆ ของซีมีโอ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ไทย) ศูนย์ซีมีโอแชท (เมียนมา) ศูนย์ซีมีโอแรคแซม (มาเลเซีย) ศูนย์ซีมีโอรีแทรค (เวียดนาม) ศูนย์ซีมีโอเซ็น (มาเลเซีย) ศูนย์ซีมีโอสปาฟา (ไทย) รวมทั้งสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย

*******************************************************

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
10 ตุลาคม 2561

Non Communicable Diseases 29 8 2561นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยในฐานะคณะทำงานเฉพาะด้านโรคไม่ติดต่อ หรือ UN Inter Agency Task Force (UNAIF) และเป็นประธานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (Non-Communicable Diseases) ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสุกัญญา งามบรรจง) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม มีสาระสำคัญการประชุมหารือฯ ดังนี้
1. ผู้แทนองค์การอนามัยโลก แจ้งว่า ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง และโรคหลอดเลือด/หัวใจ ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการทำงานของบุคลากร และส่งผลกระทบต่อองค์กรและการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยได้มีการวิจัยถึงถึงสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ
และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการกับปัญหาข้างต้น ดังนี้

1.1สาเหตุของโรคไม่ติดต่อ
• โรคอ้วน พบว่า อาหารเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนในเด็ก อย่างไรก็ดีในปัจจุบันโรงเรียนและสถานศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดอาหารที่มีประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชนตามช่วงวัยอันก่อให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคอ้วน และโรคหัวใจ
• การสูบบุหรี่ พบว่า เด็กและเยาวชนอายุ 13 - 16 ปี มีสัดส่วนสูบบุหรี่อยู่ที่ 1 คนจากจำนวน 6 คน โดยพบว่าปริมาณของเด็กผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนของเด็กผู้ชายไม่ได้ลดลงกว่าในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบเกิดจากสื่อที่เข้าถึงได้ในปัจจุบัน
  1.2แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการกับโรคไม่ติดต่อ
• การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ มีความสำคัญเนื่องจากการเรียนรู้ที่เพลิดเพลินจะนำมาซึ่งความเข้าใจ และสามารถจดจำได้ดีกว่าการเรียนรู้อย่างมีแบบแผนในห้องเรียน
• การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลในปัจจุบัน จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้และการสร้างสุขภาวะที่ดีได้

Non Communicable Diseases1 29 8 25612. การศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเจริญเติบโต โดยผู้แทนองค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่ออาจทำได้โดย การป้องกันการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีประโยชน์ สร้างพื้นที่ที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน โดยอาจเริ่มที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนได้ และ การจัดให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
3. การประชุมหารือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรับทราบการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนหาแนวร่วมแห่งพันธะสัญญา (commitment) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน สังคม และประเทศ
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณผู้แทนองค์การอนามัยโลกสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และกล่าวว่าปัจจุบัน ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้มี
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาวะที่ดี อาทิ การยกเลิกการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาสุขศึกษา การพัฒนาครูให้มีสุขภาวะที่ดี การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพที่ดี และการงดจัดอาหารว่างระหว่างการประชุม เป็นต้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพที่ดีนั้น อยู่ระหว่างการจัดทำร่วมกับกรมคุ้มครองโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพใน 3 ด้าน คือ สุขภาพกาย ใจ และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาสุขภาพ อย่างไรก็ดี จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า ครู ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระโรคไม่ติดต่อและการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral) ของผู้เรียน นอกจากนี้ ครูยังขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของนักเรียนและ ของการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อในสถานศึกษา ซึ่งเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณคณะผู้แทนองค์การอนามัยโลกสำหรับข้อมูลและแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมแห่งสุขภาวะ และได้ให้คำมั่นที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมด้วยการประเมินเชิงประจักษ์ (empirical measurement) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และสามารถถ่ายทอดการดำเนินงานที่ดีได้ต่อไป

***************************************************************************

สรุปโดย
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
31 สิงหาคม 2561

ops8-1

 

ops08-001-01-010-61

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ มอบแนวทางนโยบายในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้ชายแดน) และแนวคิดโครงการพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

 

JICA 22 8 2561เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ( Mr. Hideki NIWA) ได้ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน และในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on Industrial Human Resource Development between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan)

JICA1 22 8 2561

บันทึกความร่วมมือดังกล่าว เป็นการผลักดันความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) โดยได้ระบุความร่วมมือในสองประเด็นหลัก ได้แก่ การก่อตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซน (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย และการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซน (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้เพิ่มมากขึ้น

JICA2 22 8 2561

 JICA3 22 8 2561*****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

22 สิงหาคม 2561