วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

310863moePR001000003

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และสนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรการรัดกุมในทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้วย

310863moePR001000001

สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

310863moePR001000002

สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล

 

          เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อประเมินและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในสถานศึกษาที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรมในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทราบและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310763moePR001000003

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจราชการและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ผู้รับใบอนุญาต รายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้คณะทำงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลที่ได้จากการวิจัยจะนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

310763moePR001000001

     จากนั้น เวลา 10.30 น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ได้ตรวจและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนศรีแสงธรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site 100% ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้โรงเรียน ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคน

310763moePR001000002

   060863moePR001000003

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นายอุกฤษฏ์ รินทรามี ผอ.กศน.อำเภอเดชอุดม ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ภาคีเครือข่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายก อบต.เมืองเดช ปลัด อบต.เมืองเดช ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และ กศน.อำเภอเดชอุดม ซึ่งพบว่า กศน.อำเภอเดชอุดม มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เน้นจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นและทำเป็น ส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำประสบการณ์การคิดไปพัฒนาตนเองด้านการเรียนและคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในส่วนของประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเดชอุดม ได้บูรณาการในกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และมีผลงานที่โดดเด่นสามารถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้ สามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน โดยจัดกิจกรรม “สูงวัยใจยังเก๋า เรามีอาชีพ” ด้วยการส่งเสริมการเพาะกล้าต้นโกโก้เพื่อจำหน่าย ต้นกล้าละ 5 บาท ซึ่งนอกจากจะมีรายได้แล้ว ยังส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาคนพิการ โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาคนพิการที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ส่งผลให้นักศึกษาคนพิการ รู้คุณค่าของตัวเองมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้เต็มศักยภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

060863moePR0010000011

     จากนั้น เวลา 13.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้ตรวจราชการ ณ โรงเรียนนากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมชัย สังฆะสี รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขต ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน มีการจัดทำหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ เติมฝันสู่ความสำเร็จ เป็นการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านดนตรีให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างครบถ้วน ปัญหาที่พบคือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตของ TOT มีปัญหาความไม่เสถียรมาก เห็นควรให้ต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Internet โดยให้โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการเอง

060863moePR0010000022

290763moePR005000002

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ on-site แต่ยังต้องปรับปรุงการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนให้ห่างกันมากขึ้น ซึ่งห้องเรียนมีขนาดกว้างเพียงพอกับการเว้นระยะห่าง สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจึงแนะนำให้จัดห้องใหม่และให้มีการกำหนดจุดให้ชัดเจน โรงเรียนยังไม่มี QR Code ไทยชนะ ตามแนวทางการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้แนะนำให้ใช้หน้ากากผ้าเพื่อให้สามารถซักและนำกลับมาใช้ได้ใหม่และเป็นการลดปริมาณขยะ พร้อมทั้งได้กำชับให้ทำความสะอาดรถ รับ-ส่ง นักเรียน ก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ และให้เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดจะจัดทำหนังสือเพื่อเน้นย้ำในเรื่องของการทำความสะอาดรถ รับ-ส่ง นักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัญหาที่พบคือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และ WiFi ของ TOT ไม่มีความเสถียร

290763moePR005000001