วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

9999วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนน้ำผุด โดยมี นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ

S  36487216         

   วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการ นางบุญชอบ เกษโกวิท (รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และประชุมหน่วยตรวจรับในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน

100763

090763moePR02000003

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศก. เขต 3 นายทวี สอนคำเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
     โรงเรียนบ้านปรือใหญ่จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ โดยได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นและจัดไม่เกินห้องละ 20 คน และได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปัญหาที่ประสบคือขาดคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ตกและดับบ่อยครั้ง ห้องเรียนไม่เพียงพอได้ใช้ห้องเรียนพิเศษทำการเรียนการสอน
     ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งป็นต้นสังกัด ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน นิเทศ ติดตาม และให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ให้การป้องกันการแพร่ระบาดฯ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด

090763moePR02000001

     เวลา 13.00 น.นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ กศน.อำเภอขุขันธ์ และกศน.ตำบลใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นายศุภชัย ประจิม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขุขันธ์ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอขุขันธ์ ผู้บริหาร กศน.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอขุขันธ์ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบ On-Site (แบบสลับวันเรียน), On-Air, Online และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
     จากนั้น ได้ไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายวุฒิกร ปรารถนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี และนายวิทิศ กลางมณี กำนันตำบลใจดี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร กศน.ตำบลใจดี ผู้บริหาร กศน. ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งพบว่า กศน.ตำบลใจดี ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และในการพบกลุ่มของนักศึกษา ได้มี อสม. มาช่วยในการคัดกรองนักศึกษาด้วย ปัญหาที่ประสบคือ นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียน Online เนื่องจากต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่มีความเร็วสูงและมีเครื่องวัดอุณหภูมิไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้แนะนำให้ประสานขอยืมจาก รพ.สต. ในพื้นที่ และขอความร่วมมือ กศน.ทุกอำเภอได้ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานและบุคลากรทางการศึกษา

090763moePR02000002

 

090763moePR030002

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ และโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ได้จัดการเรียนการแบบ On-Site และ Online และมีการฝึกภาคปฏิบัติที่โรงฝึกงาน และได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ปัญหาที่ประสบคือ ห้องเรียนไม่เพียงพอ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องมือวัดไข้ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
     จากนั้น เวลา 11.30 น. ได้ไปตรวจและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร พบว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site โดยได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม และได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่พบคือ อาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ

090763moePR030001

090763moePR01000003

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563
     เวลา 9.00 น. ตรวจ ติดตามและประเมินผลที่โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสถิต แก้วแฉล้ม รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายปัญจพล โคตรคันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และผู้แทนชุมชนให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานพบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และมี อสม. ร่วมคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน

090763moePR01000001

     ช่วงบ่าย ตรวจ ติดตามและประเมินผล ที่โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก และโรงเรียนบ้านหนองออ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายไตรวิทย์ เนียมมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ก และนายสำราญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ คณะผู้บริหาร ครู และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่า ทั้ง 2 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และมี อสม. ร่วมคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน

090763moePR01000002