วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

unicef 26 1 2564

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ Mrs. Séverine Leonardi รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เข้าพบเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เพื่อหารือความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและยูนิเซฟ ปี 2560-2564 (Thailand-UNICEF Programme of Cooperation 2017-2021) โดยมีนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมการประชุมด้วย

unicef1 26 1 2564

          ในการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณองค์การยูนิเซฟที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย 1) การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารและเด็กข้ามชาติ 2) การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และกรอบทักษะ 3) การส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือในประเทศไทย และ 4) การสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับความสะอาดในโรงเรียน การส่งเสริมโรงเรียนปลอดภัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานระหว่างยูนิเซฟและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัย การจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต เป็นต้น

unicef2 26 1 2564

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ยูนิเซฟพิจารณาสนับสนุนผู้เรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของ COVID-19 การพัฒนาสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศที่เข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) และในโอกาสเดียวกันผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ยูนิเซฟขยายขอบข่ายกิจกรรมที่ครอบคลุมการบูรณาการความร่วมมือในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา และการสนับสนุนการใช้สารสนเทศในการพัฒนาการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

unicef3 26 1 2564

          สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ประสานงานหลักด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟในการจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านการศึกษา และเตรียมการจัดทำแผนงานฉบับใหม่ร่วมกันต่อไป

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มกราคม 2564

apec 21 1 2021

          วันที่ 22 มกราคม 2564 - นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานหลักของไทยเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex โดยที่ประชุมได้รับทราบประเด็นสำคัญ (priorities) และและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศในวาระการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ภายใต้ประเด็นสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 2) การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว และ 3) การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ในโอกาสนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล) ได้แจ้งแผนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการที่เตรียมการไว้ 3 โครงการเพื่อที่ประชุมทราบ ได้แก่ การจัดประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 46 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดดำเนินการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเอเปค และการพัฒนาเครือข่ายเอเปคเพื่อการมีงานทำในโลกที่ผันผวน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะฯ ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

apec1 22 1 2021

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTF)

โดยมี นายปิยนาถ ชาวน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นวิทยากรดำเนินการฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

ฉบบท 16-1-64

stem 21 1 2564

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในการประชุมออนไลน์ Integrated STEM Leadership  Summit in Asia ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Reimagining Integrated STEM Education: Amplifying Agility and Transformational Collaboration for a Post-Pandemic Asia” ว่า “ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการสะเต็มศึกษากับการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับต่างๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายคือ ผู้เรียนในทุกระดับต้องเข้าถึงสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ สะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรมที่สำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับการทำงานของผู้เรียนในอนาคต ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนตั้งแต่วัยเด็ก โดยประเทศไทยได้เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวศึกษา ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษาของทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังแรงงานด้านสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ เมื่อปี 2562 ประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ ซึ่งเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ของซีมีโอในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสะเต็มศึกษาผ่านโครงการและกิจกรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศต่าง ๆ”

            ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณนักวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ผู้นำองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งร่วมกันนำเสนอข้อมูลด้านสะเต็มศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และหวังว่าการประชุมนี้จะช่วยผลักดันนโยบายและการดำเนินงานด้านสะเต็มศึกษาให้มีความก้าวหน้าไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศต่างๆ ในโลก

stem1 21 1 2564

          การประชุม 2nd Integrated STEM Leadership Summit in Asia ภายใต้หัวข้อ “Reimagining Integrated STEM Education : Amplifying Agility and Transformational Collaboration for a Post-Pandemic Asia” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (SEAMES) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) และสถาบันการศึกษาระดับโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครือข่ายด้านสะเต็มศึกษาสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้นำทางความคิดในเอเชีย เพื่อเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างการศึกษาและอุตสาหกรรมผ่านประสบการณ์ด้านสะเต็มศึกษาสำหรับผู้สอนและผู้เรียน 2) ผลักดันการบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลง และ 3) ส่งเสริมแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านคำกล่าวภาษาอังกฤษได้ที่นี่ Click..


สรุปโดย: ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 มกราคม 2564

apec 2021 19 1 2564

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) และผู้อำนวยการและผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะผู้ประสานงานเอเปคของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมด้วย

apec 19 1 2564

          ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวนโยบายการเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565 โดยแบ่งเป็น 1) การสานต่อแนวนโยบายที่ดำเนินการมาเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิก และ 2) พิจารณาประเด็นเฉพาะของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงของการเข้าสู่การฟื้นตัวภายใต้ Post COVID-19 ที่เน้นประเด็น BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) การกำหนดสถานที่จัดการประชุม และให้ความเห็นชอบแนวทางการเตรียมการด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอำนวยการ ด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร และด้านประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 2564

apec1 19 1 2564

          ภายหลังการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสานดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมโครงการที่สอดคล้องกับสารัตถะของการประชุมเอเปค โดยเฉพาะการดำเนินการประเด็น BGC ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 มกราคม 2564