วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

CRC30 Children in ASEAN 4 11 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(The ASEAN Commemorative event on CRC@30 Children in ASEAN)

1 พฤศจิกายน 2562
โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร
*****************************

นางสาว ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (Senior Officials Meeting on Education – SOM-ED) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The ASEAN Commemorative event on CRC@30 Children in ASEAN) หัวข้อ “Protecting the Present , Investing in the Future” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Ballroom II โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

CRC30 Children in ASEAN1 1 11 2562

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนถึงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนด้านการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ของทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ให้การรับรองไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ASEAN Declaration to Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth) ตลอดจนนำเสนอการดำเนินงานของสาขาการศึกษาที่เป็นรูปธรรมตามปฏิญญาฯ ดังกล่าว อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามปฏิญญาฯ (Regional Action Plan to Implement the OOSCY Declaration) ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปฏิญญาฯ
2) การประชุมระดับอาเซียนว่าด้วย
เด็กและเยาวชนที่ตกหล่นเพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการร่วมมือกันในการจัดการปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ณ ประเทศไทย และ
3) การจัดประชุม
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายของเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ณ มาเลเซีย เป็นต้น

CRC30 Children in ASEAN2 1 11 2562

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมเปิดตัวหนังสือ Children in ASEAN: 30 Years of the Convention on the Rights of the Child ซึ่งเป็นเอกสารรายงานพัฒนาการการดำเนินงานด้านส่งเสริมสิทธิเด็กในอาเซียน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของประเทศสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกันต่อไป

CRC30 Children in ASEAN3 1 11 2562

โดยในการประชุมครั้งนี้ นอกจากประเด็นด้านการศึกษาแล้ว ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในสาขาสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีในเด็ก จากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุขกัมพูชา และการดำเนินการของสาขาสวัสดิการสังคมที่เน้นย้ำความสำคัญของภาครัฐในการให้บริการประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมเวียดนามด้วย

สำหรับการประชุมดังกล่าวกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562 ตลอดจน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี ประเทศไทย

********************************************************

ข้อมูล/ภาพ: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤศจิกายน 2562

bhutan 25 10 2562

          เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและเข้าหารือกับ Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยและคณะ โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

          เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวว่า ไทยและภูฏานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ โดยประชาชนของทั้งสองประเทศต่างมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองราชวงศ์ ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์พิเศษและเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธระหว่างสองประเทศ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้เชิญเข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วย

bhutan1 25 10 2562

          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ฯ ได้กล่าวว่า ภูฏานให้ความสำคัญด้านการศึกษาของประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศภูฏานนั้น รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวภูฏาน ซึ่งเด็กทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

          ในการหารือครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูต ฯ มีโอกาสและช่องทางในการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาโดยครูผู้สอนชาวภูฏาน และโครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเยาวชนไทยและภูฏาน เป็นต้น

bhutan2 25 10 2562

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในรูปแบบโครงการแลกเปลี่ยนว่า ไม่ควรจำกัดเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่ควรพิจารณาการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เนื่องจากวิธีการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การทูตระดับประชาชน โดยครูไทยและครูภูฏานสามารถแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ ซึ่งเอกอัครราชทูต ฯ ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศภูฏาน และกระทรวงศึกษาธิการของไทย พร้อมทั้งแจ้งว่า ภูฏานให้ความสนใจในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเป็นพิเศษ โดยมองประเทศไทยเป็นต้นแบบและต้องการความช่วยเหลือจากไทยในการยกระดับมาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากไทยมีประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและมีสาขาวิชาเฉพาะทางที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาของภูฏานนั้น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ และในอนาคตหน่วยงานดังกล่าวอาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของภูฏานต่อไป

***************************************************

เครดิตภาพ: สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

22 ตุลาคม 2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง ป้องกันจังหวัดระนอง ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้แทนสำนักนิติการ สป. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สป. ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสป. และเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.

ข่าว / ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการและโครงการพระราชดำริ 
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และชุดสูท

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายคิม เช พง (H.E. Mr. KimJe Bong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย (เกาหลีเหนือ) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา

 

N korea1 18 10 2562

 

เอกอัครราชทูตประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการริเริ่มการดำเนินร่วมมือด้านการศึกษากับไทย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยในเบื้องต้น ฝ่ายเกาหลีเหนือเสนอที่จะจัดการแลกเปลี่ยนการเยือนคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับกระทรวง และมีความประสงค์จะจัดส่งครูชาวเกาหลีเหนือที่สอนภาษาไทยอยู่ที่เกาหลีเหนือ เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมภาษาไทยเพิ่มเติมในสถาบันการศึกษาของไทย รวมถึง การขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไป เช่น การแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่เกาหลีเหนือ การจัดส่งครูชาวเกาหลีเหนือเข้ามาสอนภาษาเกาหลีในไทย การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์และตำราเรียน ตลอดจนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการศึกษาร่วมกัน เป็นต้น

 

N korea2 18 10 2562

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณในไมตรีจิตของฝ่ายเกาหลีเหนือที่ได้ดำเนินความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาเป็นเวลานาน สำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีความสนใจและพร้อมที่จะศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมที่จะขยายความร่วมมือกับฝ่ายเกาหลีเหนือให้กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากการทำความรู้จัก ความเข้าใจในเรื่องภาษา วัฒนธรรม และบริบทของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินความร่วมมือ โดยอาจเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาและแนวทางการเรียนการสอน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารของทั้งสองประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการผลักดันให้นักศึกษาไทยสนใจไปศึกษาต่อที่เกาหลีเหนือให้มากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 ตุลาคม 2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  ได้จัดประชุมหารือการนำหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

ข่าว / ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการและโครงการพระราชดำริ 
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ