วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

DSC 0157

 

          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในนามกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือองค์การซีมีโอ เนื่องในโอกาสปฏิบัติงานครบวาระ การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Dr. Ethel Agnes Pascua Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอคนต่อไป พร้อมทั้งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทย ได้แก่ ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SPAFA และรองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO TROPMED ร่วมงานเลี้ยงด้วย       

          Dr. Gatot Hari Priowirjanto เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 โดยมีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและองค์การซีมีโอด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

21 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

guizhou 8 3 2562          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่างๆ ของไทย และจะเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันดังกล่าว

guizhou1 8 3 2562          โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี 2557 โดยนำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีน อีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้เรียนกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินโครงการเป็นรุ่นที่ 5 มีนักศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น 21 คน ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของไทย 13 แห่ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

guizhou2 8 3 2562***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มีนาคม 2562

india 7 3 2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุจิตรา ทุไร (H.E. Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการหารือด้วย

          เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย - อินเดียมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือด้านการศึกษาส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา ซึ่งรัฐบาลอินเดียโดย The Indian Council for Cultural Relations (ICCR) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ในหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนวิจัย ทุนภาษาฮินดี บาลีและสันสกฤต จำนวน 40 ทุน/ปี ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่อินเดีย ประมาณ 6,000 คน มีศูนย์อินเดียศึกษา จำนวน 5 แห่ง และ India Corner ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยจะมีการจัด ITEC Day and International Students Day โครงการความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจของอินเดีย (Indian Technical and Economic Cooperation Programme: ITEC) รวมถึงการลงนามใน MOU ด้านการศึกษา เมื่อปี 2548 และได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย – อินเดีย จำนวน 2 ครั้ง

india1 7 3 2562          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐอินเดีย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้ง เชิญผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการอินเดียเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย – อินเดีย ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายน 2562

india2 7 3 2562          นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตรอายุรเวท กับกระทรวงอายุซ (Ministry of AYUSH) และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และการรับครูชาวอินเดียมาสอนในสถานศึกษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ หรือ ICT

********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 มีนาคม 2562

seameo 8 3 2562เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขของซีมีโอ (ซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค) ได้แก่ Prof. Dr. Sandra B. Tempongko ตำแหน่ง Deputy Coordinator และนางสาวพรพิมล ชัยวิทยางกุล ตำแหน่ง Administrative Officer ได้เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานการดำเนินโครงการและกิจกรรมของซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค เช่น การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Gifu University และ Ryukyus University ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Psychosocial/Mental Health in the School Setting: Addressing a Hidden Epidemic in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Lancaster กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาโครงการด้านสุขภาพจิตที่ดีในโรงเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี บทเรียน และความท้าทายในการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพในโรงเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการจัดทำกรอบความร่วมมือในอนาคตของภูมิภาคเกี่ยวกับ School Heath ด้วย อนึ่ง ซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค ยังได้ดำเนินความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการเสริมสร้างพลานามัยที่ดี ในโรงเรียน

ในโอกาสนี้ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินโครงการและกิจกรรมของซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่มีคุณภาพ ของประชากรในภูมิภาค

นอกจากนี้ ผู้แทนซีมีโอทรอปเมด เน็ตเวิร์ค ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการseameo2 8 3 2562

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มีนาคม 2562

NIHONGO Partners 6 3 2562          Mr. Norihiko Yoshioka ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

NIHONGO Partners1 6 3 2562          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนกระทรวงศึกษาธิการ และได้กล่าวว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับหนึ่งของไทย มีบริษัทเข้ามาลงทุน คิดเป็นร้อยละ 40 ของบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในไทยกว่า 7 พันแห่ง ดังนั้น ภาษาญี่ปุ่น จึงเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนไทยอย่างแพร่หลาย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากนักเรียนเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสื่อสาร การศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนโอกาสในการมีงานทำในอนาคต โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น “NIHONGO Partners” (นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์) จึงเป็นโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนไทย นอกจากจะช่วยให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่นจากเจ้าของภาษาโดยตรงแล้ว ผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่น ครูและนักเรียนไทยยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตระหว่างกันด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศต่อกัน อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับประเทศต่อไป ในโอกาสนี้ จึงขอขอบคุณผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย 1 ปีการศึกษา และขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นและเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาเป็นเวลากว่า 6 ปี รวมทั้งขออวยพรให้คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นทุกคนเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพ โดยภายหลังการกล่าวให้โอวาท รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย

NIHONGO Partners2 6 3 2562โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น NIHONGO Partners เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและเจแปนฟาวน์เดชั่น ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 6 รุ่น รวมจำนวนผู้ช่วยสอนทั้งหมดจำนวน 290 คน โดยผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน มีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563

*******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 มีนาคม 2562