วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  ประจำปี 2560” ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี 2560 วันที่ 17 กันยายน 2560  ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 1,000 คน

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและเสริมสร้างความผูกพันอันดีระหว่างบุคลากร พร้อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการในการปฏิบัติงานจากพี่สู่น้อง และมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 126 คน และมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” จำนวน 26 คน
 

 Download รูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ