วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบรองชนะเลิศ ในหัวข้อ The best way to predict future is to invent ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา จำนวน ๑๐ คนไปเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ให้เหลือเพียง ๑ คนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรโดยมีนางสาวนงศิลินีโมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

จำนวน 10 คน และสำรอง 1 คน คือ

1 นางสาวบุญญวาสน์ มันตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นายธนดล ตันติวิท โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

3 นางสาวกานดา ทองสิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

4 นายภัคพล ใจจ้อง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

5 นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา

6 นางสาวชนม์นิภา บรรณจิรกุล โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

7 นางสาวขชล นริศรานุกุล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

8 นางสาวธัญภัทร์ ชัยเสรี โรงเรียนสิตมหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์ทรวิโรฒปทุมวัน

9 นายยุทธพงศ์ ชีหมื่อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สังเคราะห์

10 นางสาวรินรดา สากิยลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

11 นางสาวแอนนาลิสสมิท โรงเรียนบางละมุง (สำรอง)

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย จำนวน 1 คน ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรต่อไป

สำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความมั่นใจในการพูดต่อหน้าสาธารณชนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง ๑๖ – ๒๐ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในการแข่งรอบรองชนะเลิศมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๖๕ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๘ สถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒๗ สถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๕ สถาบัน และจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๙ สถาบัน

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่