วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 4 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 ราย ดังนี้

ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1) นางสมพร สถิตโกศล โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2) นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
3) นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
4) นายบัณฑิต ทองคำ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่

1) นายปราโมท อัมรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สพป.สระแก้ว เขต 1
2) นายสุเมธ ปานะถึก โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย สพม.เขต 19
3) นายวีรยุทธ ชานัย โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จังหวัดหนองคาย สพม.เขต 21
4) นายสมชัย การมาโส โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป.หนองคาย เขต 1
5) นายโชคดี กลับสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
6) นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป.ชลบุรี เขต 3

ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
รายงาน/กราฟิก
30/1/2561