วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

(14 ก.พ.61) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) จัดโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุจากหน่วยงานใน ศธ.เข้าร่วม 165 คน

       นางจามีกร นิภากุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐพ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา สป.ศธ.จึงจัดโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ศธ. ได้รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์วิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตลอดจนกฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

       ทั้งนี้ ศธ. มีหน่วยเบิกจ่ายที่ตั้งใหม่ในระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2560 จำนวน 83 หน่วย ขณะที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้บางหน่วยงานยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้
       ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวว่า ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก และได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกระทรวงการคลังมาช่วยให้ความรู้เรื่องใหม่ๆ กับบุคลากร ศธ. ในวันนี้ โดยส่วนตัวคิดว่าเจ้าหน้าที่หลายท่านมีความรู้เบื้องต้นหรือทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้ว เพียงแต่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบางแห่งยังขาดบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านนี้อยู่ซึ่งงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถือว่าเป็นงานที่ยากพอสมควร ที่ผ่านมาเรายึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 เป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อให้งบประมาณที่ ศธ.ตั้งขึ้นมา ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค รวมถึงสถานศึกษาด้วย แต่ปัจจุบันมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกัน

จากการติดตามภาพรวมการทำงานจัดซื้อจัดจ้างของ ศธ. พบว่าส่วนใหญ่สามารถจัดการได้ดี มีเพียงบางส่วนที่ยังผิดพลาดอยู่ ซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้มีเจตนา แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผิดระเบียบและเกี่ยวเนื่องกับวินัยข้าราชการ จึงต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดย ดร.พิเชฐ คาดว่าในโลกยุคใหม่ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างกว้างขวางนี้ จะทำให้ความผิดพลาดจากการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงเรื่อยๆ

ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฉบับปัจจุบันนี้ มีความสำคัญและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยเฉพาะการจัดโครงการอบรมฯ วันนี้นับเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตลอดจนการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับเจตนาของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารภาครัฐด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มีหลักการทำงาน 5 ข้อ ได้แก่ ความบริสุทธิ์, โปร่งใส, เป็นไปตามระเบียบ,ประชาชนมีส่วนร่วม และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด” ผ่าน 3 วิธีใหม่ คือ เชิญชวน คัดเลือก เจาะจง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับนโยบายของ นพ.ธีระกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ที่เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการทำงาน และขอฝากให้ทุกหน่วยงานพึงตระหนักในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นต้นน้ำของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความรู้ความเข้าใจระเบียบเป็นอย่างดี มีเจตนาอันบริสุทธิ์ ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบทุกฝ่ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่