วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

       เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30-18.09 น. นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ” โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตกรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


       ทั้งนี้ ชื่อพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการที่ทำพิธีในครั้งนี้ คือ “พรพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องเตือนใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งทางใจ และใช้ในการปฏิบัติตนให้จิตใจสงบ และเป็นที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

สำหรับพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว ทองเหลืองรมดำ และแบบเหรียญนวโลหะ รูปเสมา ขนาด 2.3 x 3.2 เซนติเมตร

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า