วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ Great artists have no countryเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๑ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

       ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ และบริติชเคานซิล ประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๑ คน เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรโดยมีท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล นางสาวนงศิลินีโมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       คุณพรเสกและดร.ลาลีวรรณกาญจนจารี ประธานและนายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ Mr.Peter Shulerที่ปรึกษาสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความมั่นใจในการพูดต่อหน้าสาธารณชนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง ๑๖ – ๒๐ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในการแข่งรอบรองชนะเลิศมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๖๕ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๘ สถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒๗ สถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๕ สถาบัน และจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๙ สถาบัน ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศนี้ มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมีจำนวนทั้งสิ้น
๑o คนประกอบด้วย

1 นางสาวบุญญวาสน์ มันตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นายธนดล ตันติวิท โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

3 นางสาวกานดา ทองสิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

4 นายภัคพล ใจจ้อง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

5 นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา

6 นางสาวชนม์นิภา บรรณจิรกุล โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

7นางสาวขชล นริศรานุกุล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

8 นางสาวธัญภัทร์ ชัยเสรี โรงเรียนสิตมหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์ทรวิโรฒปทุมวัน

9 นายยุทธพงศ์ ชีหมื่อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สังเคราะห์

10 นางสาวรินรดา สากิยลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ นายธนดล ตันติวิทโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๒ คือ นางสาวบุญญวาสน์ มันตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุลโรงเรียนสาธิตบางนา ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะการแข่งขันจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรต่อไป

 

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่