วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

       Dr. Wattanaporn Ra-Ngubtook, the Deputy Permanent Secretary of Education discussed educational cooperation with the Secretary-General of the Office of the Vocational Education Commission and the Gussing group from the Republic of Austria.

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.90 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) หารือกับอธิบดีกรมอาชีวศึกษาและคณะจากสาธารณรัฐออสเตรีย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา
      ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับคณะ และย้ำถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสาธารณรัฐออสเตรียที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา และแจ้งว่า บริษัท Gussing Renewable Energy (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Güssing สาธารณรัฐออสเตรีย มีความประสงค์จะดำเนินความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับไปดำเนินการต่อไป โดยอาจขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ด้วย
ในการนี้ ฝ่ายออสเตรียกล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงความโดดเด่นของการอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งมีผู้เรียนประมาณร้อยละ 80 เลือกเรียนในสายอาชีวศึกษา พร้อมทั้ง กล่าวถึงความสำเร็จของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นรากฐานของความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศ และคาดว่าจะมีการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆ มากขึ้น ซึ่งภาคเอกชนของสาธารณรัฐออสเตรีย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมระบบราง ยินดีที่จะดำเนินโครงการการอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกงานของนักเรียนไทยในบริษัทของสาธารณรัฐออสเตรีย
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (นายทรงศัก สายเชื้อ) ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดทำบันทึกความเข้าใจในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหา โดยอาจเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการทำงานร่วมกัน ความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร และความร่วมมือในลักษณะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ