วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

cutSss  13246590

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) และคณะได้ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 – 4 ณ โรงแรม Vienna House Easy Braunschweig เมืองบราวน์ชไวก์ (Braunschweig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ฯ ทุกคนที่ได้รับโอกาสได้รับทุนมาศึกษาต่อ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นับว่าเป็นประโยชน์ต่อไปประเทศไทยในอนาคตที่ต้องการบุคลากรเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 จึงขอให้นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาและผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและกลับไปพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนเอง

S  13246591

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้นักเรียนทุนทุกคนปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนอย่างเคร่งครัด สำหรับการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งผลการศึกษาของนักเรียนทุน ฯ ไปยังส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลาง และภูมิภาครวมทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในภูมิลำเนาของนักเรียนทุน ฯ เพื่อขอให้พิจารณาการจ้างงานอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนในภาคเอกชนนั้นก็จะมีตำแหน่งงานรองรับเพิ่มมากขึ้นจากอุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve) โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะเป็นครูจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หากจะสอนในมหาวิทยาลัยก็ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งนักเรียนทุน ฯ มีข้อได้เปรียบเรื่องภาษาอยู่แล้ว จึงขอให้นักเรียนทุนมีการวางแผนที่ดีเพื่อการมีงานทำที่มั่นคงในอนาคต ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเน้นย้ำประเด็นการเข้ารับราชการของนักเรียนทุน ฯ และขอบคุณสำนักงาน ก.พ. ที่ได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้มีโอกาสเข้ารับราชการมากขึ้น โดยยกเว้น การสอบภาค ก. รวมทั้งไม่กำหนดผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ที่ศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีจำนวน 74 ราย (รุ่นที่ 3 จำนวน 62 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 12 ราย) โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เยอรมนีใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปี ซึ่งน้อยกว่าหลักสูตรปริญญาตรีของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ โดยปี 2561 จะมีนักเรียนรุ่นที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 64 ราย และจะทยอยสำเร็จการศึกษาภายในปี 2562 จำนวน 5 ราย สำหรับกลุ่มสาขาวิชาที่นักเรียนทุนฯ เลือกศึกษามากที่สุดในเยอรมัน คือ กลุ่มวิศวกรรม รองลงมาคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มบริหารจัดการ เป็นต้น

S  13246592

 

 

 

 

 แหล่งที่มา : 

แหล่งที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.