วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล  1-3)  ระหว่างวันที่  9-10  พฤษภาคม  2561  โดยมี  ผู้ตรวจราชการ

page110525611 resize
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์)  เป็นประธานในการประชุม  ในการนี้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนศธ.  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (นางวิชิตา  สมบูรณ์)  ได้ให้การตอนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความก้าวหน้า/พร้อมรับฟังปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน  รวมทั้งการระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน  ซึ่งได้เชิญบุคลากรจาก  สำนักงานศึกษาธิการภาค  และสำนักศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อหารือถึงความก้าวหน้าการดำเนินงาน  สภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานในระดับพื้นที่  และสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยและจัดทำแผนที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย  พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  โดยในระดับพื้นที่เองก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ/จัดประชุมคณะทำงาน/สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และหน่วยงานต่างๆ เช่น(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานสาธารณสุข  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานศึกษาสังกัดต่างๆในพื้นที่ )  รวมทั้งมีการจัดเวทีเสวนา  แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น  การบรรยายให้ความรู้ด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
page110525612 resize
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญวิทยากรจาก  องค์การ Unicefและวิทยากรจาก ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร  มาบรรยายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล/จัดทำเครื่องมือ/จัดการวางแผนในการติดตามผลการดำเนินงานให้  ศธภ.และ  ศธจใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล  1-3)โดยในหลายจังหวัดได้ติดตามผลการดำเนินงานไปบ้างแล้ว  จึงมีการรายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 2)เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ