วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 256ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 2 รายดังนี้

otep30-01-05-61

 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

     1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
          นางสาวรมิดา ชาญประโคน  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.เขต 32

     2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่

          นายประจักษ์ ศรสาลี  สพป.กำแพงเพชร เขต 1

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ