วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ops31-01-1-5-61

นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  บางพลัด  กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาครูและผู้ปกครอง  จำนวน 60 คน

ops31-01-2-5-61

        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยได้ดำเนินการจัดประชุมยกร่างกฏหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณายกร่างกฏกระทรวงและระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ฉบับ

       ในวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายที่ดำเนินการยกร่างแล้วเสร็จ เพื่อให้ร่างกฏหมายมีความครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและอยู่ภายใต้บังคับของกฏหมาย

 

ที่มา : สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ