วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

moe18-001-014-07-61

 

      นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. .... ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรการบริหารงานบุคคลแต่ละระดับ การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในทุกสายงานในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการภารกิจและข้าราชการสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑๓๒ ค

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ.