วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

aaACDM1

 

          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้จัดการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รายงานกิจกรรมสำคัญและผลการดำเนินงานประจำปีของแต่ละศูนย์  การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จำนวน 24 แห่ง  และหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย/หุ้นส่วนความร่วมมือของซีมีโอ ประมาณ 90 คน 

          ในการนี้  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์) ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ซึ่งเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ จำนวน 2 ศูนย์ที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทั้งสองแห่งดังกล่าวต่อที่ประชุมว่า  ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ตั้งของศูนย์ SEAMEO SEPS ซึ่งจะใช้พื้นที่อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 11 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED จะใช้พื้นที่ร่วมกันเป็นการชั่วคราวในระยะแรก รวมทั้ง ได้จัดทำร่างบันทึกความตกลงของการจัดตั้งศูนย์ทั้งสองแห่ง โดยคาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ของศูนย์ทั้งสองแห่ง  ซึ่งจะมีการประชุมและดำเนินการจัดทำแผนระยะ 5 ปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ จะมีกระบวนการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์ทั้งสองแห่งภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อเริ่มดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ต่อไป

 

 ******************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

20 กรกฎาคม 2561