วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

 

IMG 2472

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก ( UNESCO Associated School Network : ASP.net) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

Pic2883

 

Pic3762

 

 

 

****************************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26 กรกฎาคม 2561