วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ops8-1

 

ops08-001-01-010-61

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ มอบแนวทางนโยบายในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้ชายแดน) และแนวคิดโครงการพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี