วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

teach edu

en- gem 2018 visual date infocus size 

ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมอภิปราย ช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ “Teachers and Educators in a Changing Landscape” ในระหว่างการประชุมด้านการศึกษาโลก ปี 2561 (2018 Global Education Meeting: GEM) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยกล่าวถึงการดำเนินงานของประเทศไทยที่มุ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ และการเคลื่อนย้ายแรงงานผู้อพยพ ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดความต้องการในการผลิตและพัฒนาครู รวมถึงนักการศึกษาที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อการดำเนินงานสู่การบรรลุผลการศึกษาอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฯ ได้หยิบยกประเด็นสำคัญการดำเนินงาน ของไทย ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยครอบคลุมถึงกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มบกพร่องทางร่างกาย กลุ่มชาติพันธุ์ และชนกลุ่มน้อย การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งเน้นการปฏิรูปครู โดยกำหนดให้รัฐมีโครงการระยะยาวในการผลิตและพัฒนาครู จัดระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาสมรรถนะและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลำบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาครูโดยใช้โมเดลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งเป็นการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบทีมของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่คุณภาพและประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ

46137388772 8181f129a3 k


          นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฯ ยังกล่าวถึงโครงการ “คูปองพัฒนาครู” (Teacher Training Coupons) เพื่อเปิดโอกาสให้ครูทั่วประเทศได้เลือกหลักสูตรฝึกอบรมตามความถนัดและขอบข่ายความสนใจของตนเองโดยให้เงินสนับสนุนรายหัว จำนวน 300 เหรียญสหรัฐต่อปี การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูโดยมุ่งเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถออกแบบหลักสูตรและวิธี การสอนใหม่ ๆ เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี การบูรณาการสะเต็มศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ทางออนไลน์และการพัฒนากรอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ ในตอนท้ายได้กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อบรรลุวาระการศึกษา 2030
          อนึ่ง ในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย) HE.M. Queen Mathilde แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์การศึกษาโลกและข้อพันธกิจด้านวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 มีผู้เข้าประชุมกว่า 300 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิกใน 6 กลุ่มภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงาน/องค์การภายใต้สหประชาชาติ องค์การระดับภูมิภาค และผู้แทนเครือข่ายองค์กร หน่วยงานความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคและพหุภาคี องค์กรวิชาชีพครู ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน มูลนิธิ รวมทั้งเยาวชน ซึ่งนอกจาก การอภิปรายในมิติการพัฒนาครูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแล้ว ยังมีการนำเสนอและอภิปราย ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างความเสมอภาคอย่างทั่วถึง การพัฒนาคุณภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้อพยพและผู้ลี้ภัย การเสริมสร้างทักษะเพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนความท้าทายในการดำเนินงาน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

DSC01124-01-01

 

DSC00523

 DSC01130 1-02

32287452158 7414994205 o

         ในท้ายที่สุดของการประชุม ฯ ได้ร่วมกันรับรอง Outcome Statement เพื่อประเทศสมาชิกและองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 (เช้า) ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมระดับ High-Level Technical Meeting โดยในส่วนของผู้แทนไทยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เข้าร่วมการประชุมด้วย

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 ธันวาคม 2561