วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

DSC 0157

 

          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในนามกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือองค์การซีมีโอ เนื่องในโอกาสปฏิบัติงานครบวาระ การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Dr. Ethel Agnes Pascua Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอคนต่อไป พร้อมทั้งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทย ได้แก่ ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SPAFA และรองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO TROPMED ร่วมงานเลี้ยงด้วย       

          Dr. Gatot Hari Priowirjanto เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 โดยมีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและองค์การซีมีโอด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

21 มีนาคม 2562