วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

1552891510131

 

สรุปสาระของการประชุมThe First UNESCO Leadership Symposium on Education for Sustainable Development

13 – 15 มีนาคม 2562

ณ Omori Village, Shimane Pefecture ประเทศญี่ปุ่น

 

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The First UNESCO Leadership Symposium on Education for Sustainable Development (ESD) ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ Omori Village, Shimane Pefecture ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมเดินทางไปครั้งนี้ด้วย

สรุปรายงานการประชุม>>

 

 

 

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

29 มีนาคม 2562