วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Asean1

 

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปยังกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเข้าพบและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562

 

เวลา 14.30 น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบกับ H.E. Morten Hoglund เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำอาเซียน และหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวฝ่ายนอร์เวย์ได้แสดงความสนใจที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Advocacy, Communication and Knowledge Sharing for the Promotion of Inclusive Education and Out-of-School Children and Youth in ASEAN อันมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการประเด็นเรื่องเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ตลอดจนสร้างช่องทางการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นนี้ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 

Asean2

 

ต่อมา ในช่วงเวลา 16.30 น. ได้เดินทางเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียน และร่วมหารือกับผู้แทนสำนักการศึกษา เยาวชน และการกีฬา (Education, Youth and Sports Division) ถึงการดำเนินงานในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน อาทิ การประชุมเพื่อจัดทำเอกสารผลลัพธ์การเป็นประธานอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการไทย การประชุมอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น การจัดกิจกรรมภายใต้แผนงานการศึกษาอาเซียนบวกสาม เป็นต้น  

 

 

จากนั้น ในช่วงเย็นวันเดียวกัน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือกับนางสาว ภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนถึงการดำเนินงานในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย กิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงปีดังกล่าว และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของภูมิภาคต่อไป

 

Asean3

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

17 เมษายน 2562