วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

DSC 1

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  จำนวน 4 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา 2 แห่ง ดังนี้

 DSC 2

1 Eskola Sekundario Tecniko Kejuruan Becora (ETV)โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. มีนักเรียนประมาณ 700 คน ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1946 โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งในช่วงแรกครูผู้สอนทั้งหมดจะเป็นชาวอินโดนีเซีย แต่ภายหลังเมื่อติมอร์-เลสเตได้รับอิสรภาพในปี 1999 ทำให้จำเป็นต้องเปิดครับสมัครครู และต่อมาในปี 2014 โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเกาหลีในการสร้างอาคารและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ทำให้สามารถเปิดห้อง lab ได้จำนวน 4 ห้อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงเรียนยังมีปัญหาในเรื่องของการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพครู 

DSC 33-tile

2. โรงเรียน Eskola Sekundario 28 de Novembro Becora เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ ปวช. มีนักเรียนประมาณ 500 คน เดิมเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในสายสามัญแต่เพิ่งกลับมาเปิดสอนระดับ ปวช. ในปี ค.ศ.2016 ซึ่งปัญหาสำคัญของโรงเรียนคือ (1) การขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน (2) ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนและ (3) ขาดครูที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาที่โรงเรียนเปิดสอน ทั้งนี้ โรงเรียนโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติของนักเรียน 

DSC 55-tile

3. โรงเรียน EBC Hera เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมและมัธยมต้นซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ ฯ ในเรื่องอาหารกลางวัน โดยได้สนับสนุนให้โรงเรียนทำการเพาะปลูกและเลี้ยงปลา เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคเป็นอาหารกลางวัน

 

DSC 77-tile

 4. โรงเรียน EBF Acanuno เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เน้นเรื่องการส่งเสริมให้ทำการเกษตรในโรงเรียน และมีครูในโรงเรียนได้รับพระราชทานทุนให้ไปเข้ารับการอบรมที่ประเทศไทย

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 เมษายน  2562