วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

rrebrunei

Deputy Minister of Education of Brunei received courtesy call from Deputy Minister of Education of Thailand Monday, 29 April 2019 - Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh, Deputy Minister of Education of Brunei received courtesy call from Lieutenant General Surachet Chaiwong, Deputy Minister of Education of Thailand. The event takes place at the Deputy Minister Office, Ministry of Education, Old Airport, Berakas.

 

ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  ได้เดินทางไปเยือนบรูไนดารุสซาลามโดยได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

1. การเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรูไน (Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh) ได้มีการสนทนาหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยฝ่ายไทยได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการบรูไน ที่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนฝ่ายไทย อย่างอบอุ่น และจากการที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ด้านการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ทำให้ความร่วมมือดำเนินไปด้วยดี และขณะนี้ได้ทราบว่าฝ่ายบรูไนประสงค์จะขอปรับปรุง MOU ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันซึ่งฝ่ายไทยไม่มีข้อขัดข้อง โดยหากการปรับปรุง MOU ฉบับใหม่ดำเนินการได้เรียบร้อยจะถือเป็นผลสำเร็จของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน ที่จะบรรจุอยู่ในการประชุม Joint Commission on Bilateral Meeting  (JCBM) ซึ่งฝ่ายบรูไนจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ นอกจากนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการอาชีวศึกษาโดยในช่วงที่ผ่านมาได้จัดส่งนักศึกษามาฝึกงานด้านอู่ต่อเรือที่ประเทศบรูไน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและฝ่ายไทยปรารถนาที่จะให้มีการฝึกงาน ของนักศึกษาอาชีวะในโอกาสต่อไป พร้อมกันนี้ได้สอบถามความสนใจของฝ่ายบรูไนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งฝ่ายบรูไนแจ้งว่า มีความสนใจด้านการเกษตรกรรมของไทย และมีกำหนดที่จะส่งคณะผู้แทนมาหารือกับฝ่ายไทยในเดือนมิถุนายนศกนี้       ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับบรูไนในเรื่องดังกล่าว โดยจะมอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเตรียมการต่อไป พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) แจ้งให้ฝ่ายบรูไนทราบว่า ปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลที่กระทรวงศึกษาธิการจะจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562 ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จึงมีความประสงค์จะเชิญลูกเสือจากบรูในเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในเรื่องนี้ฝ่ายบรูไนแจ้งว่าจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

2. การพบปะหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน (นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล) ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์โดยรวม ความร่วมมือทางการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนไทยที่มาศึกษาต่อในบรูไน ซึ่งเอกอัครราชทูตแจ้งว่าปัจจุบันมีนักเรียนไทยเข้ามาศึกษาอยู่ประมาณ 70 คน มีทั้งผู้ที่มาโดยทุนส่วนตัว ทุนของรัฐบาลบรูไนฯ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย  ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้เอกอัครราชทูตทราบถึงโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ    ซึ่งฝ่ายไทยได้เชิญลูกเสือจากหลายชาติมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งการเชิญลูกเสือจากบรูใน พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายบรูไนด้วย

3 .การพบปะกับผู้แทนนักเรียนไทยที่เดินทางเข้ามาศึกษาอยู่ในบรูไนฯ  โดยมีตัวแทนนักเรียนที่มาพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาข้อขัดข้องในการศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.รุสลีณีย์ ลาเตะ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  KUPU SB ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 คณะ Usuluddin (ศาสนศึกษา) 2. นายอับดุลเลาะห์ อาลี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Unissa ระดับปริญญาโท ปีที่ 2 คณะ Sahariah (กฏหมายอิสลาม) 3. น.ส.นิดาลีลา ระเด่นอาหมัด นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UBD ระดับปริญญาเอก ปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเคมี

bru 5

bru 7

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

30 เมษายน 2562