วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

seameo112

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือSEAMEO SEPS และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education) หรือ SEAMEO STEM-ED และ ดร. เอเทล แอ็คเนส ปาสกวา วาเลนซุเอลา (Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เป็นผู้ลงนามฝ่ายซีมีโอ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 น.

 

บันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอที่ประเทศไทย มีสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหนังสือสัญญาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ

 

กระทรวงศึกษาธิการได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีมีโอที่ประเทศไทย จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ หรือ SEAMEO SEPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติตามบริบทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะนำไปสู่การบรรลุซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค และเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และ 2) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ หรือ SEAMEO STEM-ED โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษากับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8 พฤษภาคม 2562