วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา จัด Coaching Teams พัฒนาคุณภาพการศึกษา

Coaching Teams Custom

(ภาพกิจกรรม)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดประชุมการสร้างแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม PETCH PHANG NGA โรงแรมกระทะทอง ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 มี ดร.เจตนา เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้

.วันที่่ 30 พฤษภาคม 2562 นายมานิต วิมุตติสุข ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ Coaching Teams ณ ห้องประชุม โรงแรมกระทะทอง มีผู้เข้าประชุม จำนวน 40 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป., สพม.14 , สช. และ อปท. เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการ และเพื่อให้การนิเทศติดตาม ประเมินผล สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม