วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

1.30-31.05.62

 

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 อาคารจอดรถ ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี อำเภอบางพลัดกรุงเทพมหานคร โดยมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชานุวัติ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้แทนจาก ศธจ. ศธภ. หน่วยงานที่จัดการศึกษา รวม 10 กระทรวง เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน

 

2.30-31.05.62

 

3.30-31.05.62

 

4.30-31.05.62

 

5.30-31.05.62

 

7.30-31.05.62

 

8.30-31.05.62

 

9.30-31.05.62

 

10.30-31.05.62

 

11.30-31.05.62

 

12.30-31.05.62

 

ที่มา : ศทก.สป.ศธ.

ผู้ส่ง : สุวิมล ผาบแก้ว