วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

pic1timor

         นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Joao Zacarias Freitas Soares รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และคณะ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อนำ คณะลูกเสือติมอร์-เลสเต เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2562 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ติมอร์-เลสเต และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน โดยฝ่ายติมอร์-เลสเต ได้ไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง จึงมีความสนใจจะพัฒนา ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ปิโตรเคมี และการท่องเที่ยว ในรูปแบบของการสนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกอบรมครู และการแลกเปลี่ยนบุคลากรในสาขาดังกล่าว ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต โดยขอให้ระบุสาขาที่ฝ่ายติมอร์-เลสเตแสดงความสนใจในโอกาสต่อไป

         นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ติมอร์-เลสเต และคณะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โดยมีนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นผู้นำชม

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 มิถุนายน 2562