วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

130619moeLLpr01002

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิตติมศักดิ์กล่าวเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนประเทศไทยที่ชนะการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (Nation Round) ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี นางสาวกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร. ฮิวจ์ แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน

     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งมีความพร้อมที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อสร้างความพร้อมในการเติบโตเป็นกำลังคนคุณภาพของประเทศในอนาคต

130619moeLLpr01001

     ICDL Digital Challenge เป็นการแข่งขันด้านทักษะดิจิทัลที่จัดโดย ICDL ASIA โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงสมรรถนะด้านดิจิทัล และได้รับประสบการณ์การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกผู้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Competency Excellence) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้
     1.อายุระหว่าง 13-17 ปี สำหรับการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
     2.อายุระหว่าง 18-25 ปี สำหรับการแข่งขันระดับอุดมศึกษา
     โดยคัดเลือกระดับละ 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “ICDL Digital Challenge 2019 ในระดับนานาชาติ (International Round)” ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ช่วงอายุ จะต้องเลือกหัวข้อที่สนใจที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่
     1.Business & Finance Professional Track
     2.Design & Engineering Professional Track

ในโอกาสนี้ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้
1.รุ่นอายุ 13-17 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     หัวข้อ Business & Finance Professional Track ได้แก่ นายสัญชัย สามารถ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
     หัวข้อ Design & Engineering Professional Track ได้แก่ นางสาวภัสสรา จันทร์โชติเสถียร จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.รุ่นอายุ 18-28 ปี ระดับอุดมศึกษา
     หัวข้อ Business & Finance Professional Track ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
     หัวข้อ Design & Engineering Professional Track ได้แก่ นายพงศกร ตั้งจิตวิไลกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.