fft1

 

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ นายฌาก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน ซึ่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 

ft2

 

ft3

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 มิถุนายน 2562