190662-1 1

          วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... การพัฒนา Big Data เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) การจัดตั้งสถาบันดิจิทัลเพื่อการศึกษา การขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกระทรวง (Ministry Data Center) ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

190662-1 3

190662-1 4

 

 

190662-1 7

 

190662-1 5