วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สมภาษณ CIO ๑๙๐๘๐๘ 0008

          วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ทีมงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) กระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสำรวจความต้องการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน และสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย

สมภาษณ CIO ๑๙๐๘๐๘ 0003

สมภาษณ CIO ๑๙๐๘๐๘ 0004

 

สมภาษณ CIO ๑๙๐๘๐๘ 0006

สมภาษณ CIO ๑๙๐๘๐๘ 0009

สมภาษณ CIO ๑๙๐๘๐๘ 0001