วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

160819moeTT010002

160819moeTT010001

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม จังหวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการของนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รวมถึงการตรวจเยี่ยม “ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)” ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของโรงเรียนวัดโพธิ์งาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโรงรียนขยายโอกาส ในการติดตามความก้าวหน้าสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.