วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 50

(50th SEAMEO Council Conference - SEAMEC)
วันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562

ณ Sunway Resort Hotel and Spa กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

seamec123

 

semeo1

 

pageseamec20-8-62

Downloadเอกสาร

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 สิงหาคม 2562