วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

260819moeTT010002

260819moeTT010001

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่ประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (จังหวัดปทุมธานี) ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจราชการ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.