วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอำเภอ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เข้าร่วมประชุม ภาพโดย มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

 

40962 1

 

40962 2

 

 

40962 4

 

 

 

40962 3