วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

UK1

 

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ

           รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการประสงค์จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรให้มากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยจะปรับปรุงแผนและหลักสูตรการสอนให้เข้มข้นมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา และโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษา มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอาชีวะ เพื่อให้ทันต่อความต้องการแรงงานในปี 2564 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสาขายานยนต์อัจฉริยะ การบิน โลจิสติกส์ อัญมณี เครื่องประดับ และการบริการ ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือสถาบัน British Council ในเรื่องการจัดทำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบ Fast-track ในระดับอาชีวศึกษา โดยอาจใช้โครงการ Boot camp เป็นโมเดลในการขยายผล พร้อมให้จัดทำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบ online เพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
            นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า สหราชอาณาจักรและประเทศไทยมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย จนกระทั่งพัฒนาเป็นครูแกนนำ สำหรับความร่วมมือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางความร่วมมือต่อไป นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม Education World Forum 2020 ในเดือนมกราคม 2563 ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นเวทีการประชุมที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงทั่วโลกมาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะขอพิจารณาในรายละเอียดกำหนดการ ความจำเป็น และสารัตถะของงานดังกล่าวอีกครั้ง

 

 


ภาพ จาก สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 ตุลาคม 2562