วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  ได้จัดประชุมหารือการนำหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

ข่าว / ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการและโครงการพระราชดำริ 
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ