วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

SDG4 18 11 2562

 

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของยูเนสโก ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (SDG4) โดยเฉพาะการผลักดันการจัดการศึกษาให้คนทุกคน ความเท่าเทียมและคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินความพยายามมาอย่างต่อเนื่อง

 

SDG4 1 18 11 2562

 

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้หยิบยกบทบาทของสถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก (UIS) ในการสนับสนุนรัฐสมาชิกเกี่ยวกับการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่แม่นยำจะเป็นมาตรวัดที่สำคัญ และช่วยสะท้อนถึงความสำเร็จของการดำเนินการตาม SDG4 รวมทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม SDG4 ในระดับชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

          ประเทศไทยได้สนับสนุนกรอบการดำเนินงานการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังปี ค.ศ 2019 (พ.ศ.2562) เนื่องด้วยเชื่อมั่นการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ ประเทศไทยพึ่งก่อตั้ง ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ไทยยังได้ผลักดันปฏิญญาระดับภูมิภาคว่าด้วยหุ้นส่วนทางการศึกษา “Regional Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development” ซึ่งพึ่งได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับยูเนสโก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

SDG4 2 18 11 2562


          การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 จัดขึ้นที่องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

 

**********************************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 พฤศจิกายน 2562