วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

island 21 11 2562

 

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันด้านอาชีวศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (digital literacy) ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะเฉพาะด้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการผลิตบุคลากรและเตรียมกำลังคนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูให้มีศักยภาพให้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบายในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษานี้จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากประเทศต่างๆ รวมทั้งสาธารณรัฐไอร์แลนด์

 

island1 21 11 2562

 

          เอกอัครราชทูตแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ไอร์แลนด์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการบินในด้านต่าง ๆ โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการไทยระบุความต้องการสาขาเฉพาะด้านที่สนใจและต้องการที่จะพัฒนา รวมทั้งสาขาอื่นๆ เช่น Digital financing และ Data Analysis เป็นต้น ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

 

island2 21 11 2562

 

****************************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 พฤศจิกายน 2562