วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Pic 3 1

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 42 (วาระเฉพาะ) โดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ซึ่งผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าคณะและผู้แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอ ประเทศละ 2 คน และผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมทบ ประเทศละ 1 คน

ที่ประชุมได้ร่วมกันรับรองรายงานในส่วนที่เป็นการแจ้งเรื่องข้อมติ จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อมติของสภาซีเมค ครั้งที่ 50 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ ประจำปี 2562 ข้อเสนอแผนพัฒนา 5 ปี ระยะที่ 3 ของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา และศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ข้อเสนอแผนพัฒนา 5 ปี ระยะที่ 11 ของศูนย์ซีมีโอเรคแซม และศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า รวมทั้งข้อเสนอการแก้ไขชื่อหน่วยงาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจศูนย์ซีมีโอเซ็น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ข้อเสนองบดำเนินงาน ระยะ 3 ปี ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ข้อเสนอการขอปรับเพิ่มอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงของซีมีโอ ข้อเสนอการสมัครเป็นสมาชิกหน่วยงานสมทบของซีมีโอของ British Columbia Council for International Education (BCCIE) ข้อเสนอการกำหนดวันเฉลิมฉลองของซีมีโอ (SEAMEO Day) ในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี รวมทั้งข้อเสนอการปรับแก้ไขกฎระเบียบของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การปรับแก้ไขดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโออื่น ๆ รวมทั้งเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการของศูนย์ SEAMEO STEM-ED

 

Pic 1

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 พฤศจิกายน 2562