วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

sea27.3

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting) ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับโลกอนาคต อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางบริบทโลกที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของไทยในการดำเนินแผนงานต่าง ๆ เพื่อก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พลัดถิ่น เด็กตกหล่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มบกพร่องทางร่างกาย และกลุ่มชายขอบ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และในท้ายสุด รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวเน้นย้ำการสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ในระหว่างพิธีเปิดการประชุมฯ รัฐมนตรีฯ ได้เป็นประธานมอบรางวัล 2019 SEAMEO-Japan ESD Award ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับหัวข้อ “Building Peace in Schools & Communities” ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ตามลำดับ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ และรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ อินโดนีเซีย ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอ กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 11 ประเทศสมาชิกซีมีโอ ได้เข้าร่วมเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนที่สอดคล้องกับหัวข้อรางวัล

อนึ่ง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนมากกว่า 140 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากญี่ปุ่น จีน และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยรูปแบบการประชุม แบ่งเป็น 1) การประชุมวาระเฉพาะ (In-Camera Session) และ 2) การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) ซึ่งที่ประชุมจะได้ร่วมกันรับรองรายงานในส่วนที่เป็นการแจ้งเรื่องข้อมติ (Ad Referendum) จำนวน 8 เรื่อง (วาระเฉพาะ) และจำนวน 27 เรื่อง (เต็มคณะ) รวมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติข้อเสนอของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอและสำนักงานเลขาธิการซีมีโอเกี่ยวกับแผนพัฒนาระยะ 5 ปี งบประมาณในการดำเนินงาน เงินกองทุน เงินบริจาค และโครงการความร่วมมืออื่น ๆ กับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกภูมิภาค นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกซีมีโอจะได้ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ 7 ประเด็น (7 Priority Areas) เพื่อบรรลุวาระการศึกษาของซีมีโอภายในปี 2578 (2035 SEAMEO Education Agenda)

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO High Officials Meeting จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

sea27.2

 

 

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 พฤศจิกายน 2562