วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

somed6

 

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ ประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ประเทศไทยได้รายงานที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนเพื่อทราบถึงการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งประกอบด้วย 10 กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1) การพัฒนาผู้เรียนด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ (Empower and equip learners with quality education) 2) การส่งเสริมยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา (Support the flexible learning strategies and access to education and learning opportunities) และ 3) การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Advance partnership for a better learning environment)

somed5-horz

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อคุณภาพแรงงานตามความต้องการของตลาด การจัดตั้ง ASEAN TVET Council การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการอุดมศึกษาร่วมกับสหภาพยุโรปภายใต้กรอบความร่วมมือ EUSHARE การดำเนินการตามโครงการ “โรงเรียนปลอดภัย (ASEAN Safe School Initiative: ASSI)” เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและความรู้ในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติ และการทำงานร่วมกันระหว่างอาเซียนกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง รับทราบการสนับสนุนทุนการศึกษาที่ประเทศคู่เจรจาให้การสนับสนุนในกรอบอาเซียน อาทิ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ของแคนาดา Stipendium Hungaricum ของฮังการี และFulbright U.S.–ASEAN Visiting Scholars Initiative and the U.S.–ASEAN Internship Programme ของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในอาเซียน (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประเทศไทยด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ได้รับทราบการดำเนินงานของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2568 ได้แก่ 1) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพในประเทศอาเซียนบวกสาม (Develop a platform on early childhood education in APT countries) และการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคอุตสาหกรรม 4.0 และก้าวสู่สังคมอนาคต 5.0 (A study visit programme for ASEAN member states to learn about how to improve vocational students to meet industrial 4.0 and society 5.0) ตลอดจน พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกสามที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของประเทศไทยในช่วงการเป็นประธานอาเซียนภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)”

 

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 ธันวาคาม 2562